Handelsbetingelser

Generelle vilkår og betingelser for:

Tagpap Grossisten ApS (en del af JF Company ApS)
Stenildhøjdalen 27
9600 Aars
CVR.: 31420202

Indholdsfortegnelse

1. Anvendelsesområde
2. Konklusion af kontrakten
3. Ret til at annullere
4. Pris og leverings omkostninger
5. Forsendelses- og leveringsbetingelser
6. Ansvar for mangler
7. Ansvar
8. Lov og jura
9. Alternativ tvistbilæggelse
10. PriceRunner Købsgaranti

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse vilkår og betingelser for selskabet Tagpap Grossisten ApS (herefter benævnt “Sælger”) gælder for alle kontrakter indgået mellem en forbruger eller en erhvervsdrivende (i det følgende benævnt “kunden” og sælgeren vedrørende alle varer og / eller tjenester, der præsenteres i Sælgerens online-butik. Inddragelsen af Kundens egne betingelser er herefter indsigelse mod, medmindre andet er fastsat.

1.2 En forbruger i henhold til disse vilkår og betingelser er enhver person, der handler med formål, der helt eller hovedsageligt er uden for den pågældende persons handel, forretning, håndværk eller erhverv. En erhvervsdrivende i henhold til disse vilkår og betingelser er enhver person, der handler med hensyn til den pågældende persons handel, forretning, håndværk eller erhverv, uanset om han handler personligt eller gennem en anden person, der handler i den erhvervsdrivendes navn eller på den erhvervsdrivendes vegne.

2) Konklusion af kontrakten

2.1 Produktbeskrivelserne i Sælgerens online-butik udgør ikke bindende tilbud fra sælgerens side, men tjener kun til at fremsætte et bindende tilbud fra kunden.
2.2 Kunden kan indsende tilbuddet via online bestillingsformularen integreret i Sælgers online butik. Efter at have placeret de valgte varer og / eller tjenester i den virtuelle kurv og bestået gennem bestillingsprocessen, og ved at klikke på knappen, der færdiggør ordreprocessen, indgiver klienten et juridisk bindende tilbud om kontrakt med hensyn til varerne og / eller tjenester indeholdt i den virtuelle kurv. Kunden kan også præsentere tilbuddet til sælgeren ved hjælp af e-mail.

2.3 Sælgeren kan acceptere Kundens tilbud inden for fem dage

· Ved at overføre en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordreformular i skriftlig form (fax eller e-mail) såfremt kunden har modtaget ordrebekræftelse, er afgørende, eller
· Ved at levere bestilte varer til kunden for så vidt Kundens modtagelse af varer er afgørende, eller
· Ved at anmode kunden om at betale, efter at han / hun har bestilt sin ordre

Forudsat at flere af ovennævnte alternativer gælder, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor en af ovennævnte alternativer først finder sted. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte tidsrum, anses dette for at afvise tilbuddet med den virkning, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4 Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter, at Kunden har sendt tilbuddet og slutter ved udløbet af den femte dag efter afsendelse af tilbuddet.

2.5 Kontraktens indhold gemmes af sælgeren og vil blive sendt til Kunden skriftligt, herunder disse Betingelser og Kundeoplysninger (f.eks. Via e-mail, fax eller brev) efter at Kunden har indsendt sin ordre. Desuden opbevares kontraktens indhold på Sælgers hjemmeside og kan findes af kunden i kunde login via den adgangskodebeskyttede kundekonto, forudsat at kunden har oprettet en kundekonto i online-butikken, inden han sender sin ordre.

2.6 Kunden kan korrigere alle de data, der er indtastet via den sædvanlige tastatur og musfunktion, inden han sender sin bindende ordre. Desuden skal alle indtastede data vises inden for indsendelse af ordren i et bekræftelsesvindue og kan også korrigeres her via den sædvanlige tastatur og musfunktion.

2.7 Det kontraktlige sprog er engelsk.

2.8 Ordrebehandling og kontakt sker normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Det er Kundens ansvar at sikre, at den e-mail-adresse, han / hun sørger for ordrebehandling, er nøjagtig, så e-mails, der sendes af sælgeren, kan modtages på denne adresse. Specielt er det kundens ansvar, hvis SPAM-filtre anvendes, for at sikre, at alle e-mails, som sælgeren eller tredjeparter har sendt, som sælgeren har bestilt med ordrebehandlingen, kan leveres.

2.9 Oplysninger gives ikke til tredjepart.

3) Ret til at annullere

Forbrugerne har ret til annullering. Detaljeret information om annullationsret er angivet i Sælgerens instruktion om aflysning.

4) Pris og levering omkostninger

4.1 Medmindre andet er angivet i produktbeskrivelserne, er de angivne priser slutpriser og omfatter den lovpligtige merværdiafgift. Eventuelle yderligere leverings- og afsendelsesomkostninger er angivet separat i den respektive produktbeskrivelse.

4.2 For leverancer til lande uden for EU kan der opstå yderligere omkostninger, som ikke overstiger Sælgerens kontrol. De bæres af kunden. Sådanne omkostninger er f.eks. Pengeoverførselsomkostninger (overførselsgebyrer, vekselkurs) eller told eller importafgifter.

4.3 Betaling kan ske ved hjælp af en af de metoder, der er nævnt i Sælgers online butik.

4.4 Hvis der er aftalt forudbetaling, skal betalingen forfalder straks efter indgåelse af kontrakten.

4.5 Når betalinger foretages ved hjælp af en betalingsmetode, der udbydes af PayPal, finder betalinger sted via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) Sa rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt “PayPal “) Underlagt PayPal vilkår for brug, der kan ses på: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=da_GB . Hvis kunden ikke har nogen PayPal konto, vil betingelserne for betalinger uden PayPal-konto være effektive. De kan ses på: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5) Forsendelses- og leveringsbetingelser

5.1 Varer leveres generelt på afsendelsesruten til leveringsadressen angivet af kunden, medmindre andet er aftalt. For transaktionsproceduren gælder leveringsadressen, som kunden har angivet i bestillingsprocessen.

5.2 Hvis det tildelte transportselskab returnerer varerne til sælgeren, fordi levering til kunden ikke var mulig, bærer kunden omkostningerne ved den mislykkede forsendelse. Dette gælder ikke, hvis Kunden hermed udnytter sin ret til annullering, eller hvis han / hun midlertidigt er blevet forhindret i at modtage den udbudte tjeneste, medmindre Sælgeren har meddelt Kunden i rimelig tid på forhånd om tjenesten.
5.3 Sælger forbeholder sig ret til delvis levering. I så fald oplyser sælger Kunden på hvilket tidspunkt alle afdrag vil blive leveret. Levering skal udfyldes inden for en rimelig frist. Yderligere omkostninger vil ikke blive krævet for sådan delvis levering. Hvis kunden har anmodet om delvis levering, forbeholder Sælger sig dog ret til at opkræve ekstra omkostninger til kunden.

5.4 Risikoen for utilsigtet ødelæggelse og utilsigtet forringelse af de solgte varer skal i princippet overføres til kunden, når de kommer i kundens fysiske besiddelse eller en person identificeret af kunden for at tage varen i besiddelse. Hvis kunden optræder som erhvervsdrivende, overføres risikoen for utilsigtet ødelæggelse og utilsigtet forringelse i tilfælde af salg ved forsendelse ved levering af varerne til en kvalificeret transportperson på Sælgers forretningssted.

5.5 Sælger forbeholder sig ret til at trække sig ud af kontrakten i tilfælde af forkert eller ukorrekt selvforsyning. Dette gælder kun, hvis sælgeren ikke er ansvarlig for den manglende levering, og hvis han har indgået en konkret sikringstransaktion med leverandøren. Sælger skal gøre alle rimelige bestræbelser for at få varerne. I tilfælde af manglende tilgængelighed eller delvis tilgængelighed af varerne, skal han straks underrette Kunden om, og betalinger foretaget af Kunden vil straks blive refunderet. 5.6 Hvis kunden selv indsamler varen, informerer sælgeren via e-mail, at varerne er til rådighed for indsamling. Efter modtagelsen af e-mailen kan kunden samle varerne i samråd med sælgeren. I dette tilfælde vil forsendelsesomkostninger ikke blive opkrævet.

5.6 Levering til adresse omfatter kun Jylland, fyn, sjælland og brofaste øer. Ønsker man forsendelse til en ikke-brofast ø, bedes man kontakte kundeservice for special fragt aftale og pris.

5.7 Pengene trækkes først fra kunden, når varen er afsendt.

6) Ansvar for mangler

Skal genstanden for køb være mangelfuld, gælder lovbestemte bestemmelser.

6.1 Hvis Kunden er en erhvervsdrivende

· En marginal defekt skal generelt ikke udgøre krav på mangler,
· Sælgeren kan vælge den type efterfølgende præstation,
· For nye varer skal forældelsesfristen være et år fra overførsel af risiko,
· For brugte varer er rettigheder og krav om mangler generelt udelukket,
· Forældelsesfristen genoptages ikke, hvis en erstatning leveres inden for rammerne af ansvar for mangler.

6.2 Hvis Kunden er forbruger, og han bruger sin kortsigtede ret til at afvise produktet, skal han returnere produktet til hans pris.

6.3 For de erhvervsdrivende vedrører de ovennævnte ansvarsbegrænsninger og begrænsningerne i forældelsesfrister ikke krav på erstatning og godtgørelse af udgifter, som køberen hævder på grund af lovbestemmelser for fejl i henhold til følgende afsnit.

6.4 For erhvervsdrivende forbliver de lovbestemte forældelsesfrister for søgsmål fortsat upåvirket. Det samme gælder for erhvervsdrivende og forbrugere i tilfælde af forsætlig hensigt eller grov uagtsomhed og svigagtig skjuling af en defekt.

6.5 Hvis Kunden er forretningsmand, har han den kommercielle pligt til at undersøge og meddele fejl. Hvis Kunden forsømmer disse opgaver, anses varerne for at være godkendt.

6.6 Forsendelsesmedlen skal straks underrettes af Kunden om eventuelle åbenbare transportskader, og sælgeren informeres i overensstemmelse hermed. Hvis Kunden undlader at overholde dette, berører dette ikke hans lovmæssige eller kontraktlige krav på mangler.

6.7 14 dages returret.

7) Ansvar

Sælger er ansvarlig for eventuelle kontraktlige og kvasi-kontraktlige krav og for erstatningskrav vedrørende erstatning og erstatningskompensation som følger:

7.1 Sælger står over for ubegrænset ansvar

· I tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed
· I tilfælde af skader på liv, krop eller helbred som følge af forsæt eller uagtsomhed
· I tilfælde af et løfte om garanti, medmindre andet er fastsat
· I tilfælde af ansvar som følge af obligatoriske lovbestemmelser såsom produktansvar og sikkerhedslovgivning

7.2 Forudsat at sælger uagtsomt overtræder en væsentlig kontraktlig pligt, skal ansvaret for at betale erstatning være begrænset til det forventede, typisk skader, medmindre ubegrænset ansvar finder anvendelse i henhold til afsnit 7.1. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er forpligtelser kontrakten pålægger Sælgeren i henhold til dens indhold for at opfylde formålet med kontrakten, og hvis opfyldelse er afgørende for korrekt og korrekt gennemførelse af kontrakten og for opfyldelsen af hvilke kunden regelmæssigt kan påberåbe sig.

7.3 For resten er sælgerens ansvar udelukket.

7.4 Ovennævnte bestemmelser om erstatningsansvar gælder også for Sælgers ansvar vedrørende hans juridiske repræsentanter og advokater.

8) Ret og jura

8.1 Hvis en kunde optræder som forbruger i henhold til afsnit 1.2, reguleres eventuelle kontraktforhold mellem parterne af loven i det land, hvor kunden har sit sædvanlige opholdssted, med undtagelse af FN-konventionen om kontrakt om international handel med varer og domstolene i den stat, hvor kunden har bopæl, vil have enekompetence over enhver tvist vedrørende disse forhold.

8.2 IHvis en kunde optræder som en erhvervsdrivende i henhold til afsnit 1.2, er alle kontraktforhold mellem parterne underlagt loven i det land, hvor sælgeren har sit forretningssted, med undtagelse af FN-konventionen om kontrakt om international handel med varer og retterne i den stat, hvor sælgeren har sit forretningssted, har enekompetence over enhver tvist vedrørende disse forhold.

9) Oplysninger om online tvistbilæggelse

9.1 EU-Kommissionen leverer på sit websted følgende link til ODR-platformen: http://ec.europa.eu/consumers/odr . Denne platform skal være et indgangssted for udenretslige bilæggelse af tvister som følge af online salgs- og serviceaftaler indgået mellem forbrugere og forhandlere.

9.2 Den erhvervsdrivende er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure før en alternativ tvistbilæggelsesenhed.

10) PriceRunner Købsgaranti

10.1
Dit køb hos os er helt gratis omfattet af PriceRunner Købsgaranti. Det sikrer dig op til 50.000 kroner, hvis et problem indtræffer i forbindelse med dit køb. For at være omfattet af Købsgarantien, skal du blot være registreret medlem på PriceRunner.

Hvis du ikke allerede er medlem på PriceRunner og har besøgt os via dem, så kan du inden for en time efter dit køb gennemføre din registrering. Det koster intet og tager mindre end tre minutter, og vupti så er dit køb omfattet af garantien! Tryk her og læs mere om PriceRunner Købsgaranti

Hvis du ønsker, at dit køb skal dækkes af Købsgarantien, skal din bestilling være adresseret til dig som forbruger. Med Købsgarantien får du erstatning, hvis en vare er ødelagt, hvis en vare mangler ved levering, hvis levering af varen udebliver eller hvis varen er forkert eller fejlbehæftet.

Du får kun erstatning for den direkte økonomiske skade, du har lidt, anskaffelsesomkostninger og fragtudgifter. PriceRunner Købsgaranti giver altså ingen erstatning for andre direkte eller indirekte omkostninger, værditab eller udeblevne indtægter.

På PriceRunner finder du en liste med kategorier, der ikke er omfattet af garantien, samt de gældende regler og vilkår.